Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Wedding s.r.o., so sídlom Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie, IČO 53 114 230 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.littlejoys.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.svadbickovo.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Objednávka sa považuje za záväznú úhradou kúpnej ceny, ktorú je kupujúci povinný uhradiť prevodom na účet predávajúceho. 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Wedding s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred dodaním tovaru mailom na obchod@littlejoys.sk alebo telefonicky. V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru je storno objednávky možné iba v prípade, ak sa na výrobe objednávky ešte nepracuje. 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu tiež do 14 dní od prevzatia tovaru. 


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku. č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP. Detailný popis vrátenia tovaru je uvedený v sekcii vrátenie tovaru. V sekii vrátenie tovaru je priložený aj formulár odstúpenia od zmluvy. 

Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa alebo tovaru učeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť t.j. napr.: stuhy, látky, kniha hostí, svadobný album, všetky predmety ručne vyrábané predávajúcim podľa osobitných požiadaviek kupujúceho  - spotrebiteľa.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar nesmie byť použitý na iný účel ako vyskúšanie tovaru na posúdenie jeho vhodnosti
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

o zašlite spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete v časti Obchodné podmienky - vrátenie tovaru)

Predávajúci je povinný vrátený tovar prevziať. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe platby. 


Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Tovar, ktorý je vyrobený na objednávku podľa požiadaviek zákazníka, nie je možné vrátiť. 

Podrobné podmienky vrátenia tovaru nájdete v sekcii Vrátenie tovaru. 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov sú konečné a uvedené pri každom tovare. Nie sme platcami DPH. 


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Wedding s.r.o. si balné neúčtuje. Zásielky posielame Slovenkou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou GLS. Zásielky posielame na dobierku alebo po predchádzajúcej platbe. 


6.2 Cena poštovného je uvedená na stránke v časti Doručenie tovaru. Je tiež uvedená pri každej objednávke. 

6.3 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Wedding s.r.o. - www.littlejoys.sk uvedené v mailovej notifikácií, na dobierku alebo online platbou. 

7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Štandardná doba dodania je 2-4 dni. Tovar odosielame v priebehu 1-2 dní. 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom GLS na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Wedding s.r.o. - www.littlejoys.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Wedding s.r.o. - www.littlejoys.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Wedding s.r.o.

Za humnami 91/29
951 35 Veľké Zálužie

Reklamačný poriadok/Postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníka

Kupujúci má právo na uplatnenie a vybavenie reklamácie, prípadne podanie sťažnosti, či podnetu. Podanie sťažnosti, či podnetu je možné zrealizovať mailom na obchod@littlejoys.sk, prípadne písomne na adresu predávajúceho. Predávajúci je povinný zákazníka informovať o vybavení sťažnosti, či podnetu najneskôr do 30 dní. 

Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie:

1. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude spôsobilý na riadne užívanie po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Za prípadné vady tovaru zodpovedá predávajúci. 
2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom ako zistí, že tovar má vadu/vady. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje osobné údaje, adresu, opíše vadu tovaru a uplatní si svoje právo. 
Ak Kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:
3. Ak Kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
- Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
- Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady
- Kupujúci má právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť
c) Ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať
- Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť
d) Ak ide o iné neodstrániteľné vady
- Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci
4. Kupujúci - spotrebiteľ si vyberie, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje. Na základe rozhodnutia Kupujúceho – spotrebiteľa Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5. Potom ako Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie, Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci - spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
10. Kupujúci je povinný používať tovar len na jeho určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Žiaden tovar Predávajúceho nie je určený na konzumáciu! Tovar predávaný Predávajúcim slúži len na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach. Žiaden tovar nie je určený pre deti a ani zvieratá a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek. Pri používaní tovaru sa Kupujúci má vždy riadiť pokynmi vyobrazenými či napísanými na tovare. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmu na zdraví spôsobenú nesprávnym použitím alebo zámenou predávaného tovaru za potraviny.
11. Záruka sa nevzťahuje na:
a) bežné opotrebenie tovaru,
b) vady, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru
c) vady, o ktorých Kupujúci vedel pred prevzatím tovaru – t.j. ak predaný tovar mal vady, ktoré nebránia, aby sa mohol tovar užívať na určený účel a teda tento tovar  sa predal za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; Predávajúci upozornil Kupujúceho, že tovar má vadu a o akú vadu ide, ak to nebolo zrejmé už z povahy predaja.
15. Predávajúci v súlade s §11 Zákona o ochrane spotrebiteľa a s §617 Občianskeho zákonníka nasledovne poučuje a oboznamuje Kupujúceho, najmä o vlastnostiach tovaru a o pravidlách, ako má používať tovar
a) Tovar Predávajúceho je vyrobený z nezávadného materiálu, ktorý nie je zdraviu škodlivý pri správnom používaní. Tovar Predávajúceho je určený výhradne na dekoratívne účely a nie na konzumáciu ľudí alebo zvierat.
b) Predávajúci neodporúča tovar prať ani žehliť (s výnimkou nasledovných produktov: návleky na stoličky, materiál na výzdobu sály, samodržky, rukavičky), takéto ošetrenie a údržbu tovaru vykonáva Kupujúci na vlastné riziko. Ak by Kupujúci postupoval podľa predchádzajúcej vety, tak by nesprávne používal tovar, t.j. v rozpore s poučením Predávajúceho.
c) Tovar Predávajúceho nie je určený pre deti mladšie ako 10 rokov. Tovar Predávajúceho nie je určený na konzumáciu. Tovar ako napr. zápalné dekorácie (najmä: sviečky, tortové fontány, lietajúce lampióny a pod.) musia byť zapálené osobou staršou ako 18 rokov a po celý čas horenia musia byť pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.
d) Tovar je potrebné uchovávať a skladovať na suchom a chladnom mieste.

10. Možnosti riešenia sporu mimosúdnou cestou 

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z..  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.littlejoys.sk

11.1 Spoločnosť Wedding s.r.o. - www.littlejoys.sk upozorňuje, že informácie uvedené na www.svadbickovo.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


11.2 Spoločnosť Wedding s.r.o. - www.littlejoys.sk môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


11.3. Spoločnosť Wedding s.r.o. - www.littlejoys.sk nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Ochrana osobných dát

12.1 Spoločnosť Wedding s.r.o. - www.littlejoys.sk sa v plnej miere riadi zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


12.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


12.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.11.2021.
Posledná aktualizácia 13.5.2022

 

Právne informácie

Wedding s.r.o.

Miesto podnikania: Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie

Právna forma podnikania: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 53 114 230

DIČ: 2121274001

Zapísané v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra

Vložka číslo: 51476/N

Deň zápisu v registri: 18.6.2020

Telefónne číslo: +421 949 097 432 

E-mail: obchod@littlejoys.sk

Adresa na uplatnenie reklamácie: Wedding s.r.o., Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie

Dozorný orgán: 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24